ПРОЕКТ “ПОВИШАВАНЕ ЗАЧИТАНЕТО НА РАВЕНСТВОТО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ В БЪЛГАРО-ТУРСКИЯ ПОГРАНИЧЕН РАЙОН”
BG  English  Turkish 
Начало
Activities
Activities
Objectives
Objectives
News
Target groups
Целеви групи на проекта
Target groups
Цели на проекта
Дейности
Новини
Контакти
ЦЕЛИ НА ПРОЕКТАПроект “ПОВИШАВАНЕ ЗАЧИТАНЕТО НА РАВЕНСТВОТО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ В БЪЛГАРО-ТУРСКИЯ ТРАНСГРАНИЧЕН РАЙОН“ се изпълнява с финансовата подкрепа на ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ИПП БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ, съгласно Договор № РД-02-29-309/29.07.2013. Основна цел на проекта е постигане на по-добро разбиране, уважение и прилагане на принципа за равенство между половете в трансграничните региони на България и Турция - областите Бургас и Къркларели, както и подобряване ролята на жените на пазара на труда и в предприемачеството.

Специфични цели на проекта